top of page

Sospeter Aloka

Braille, History of Africa, Kiswahili, Luo Languages

ENGLISH

I am Sospeter Aloka,A native Luo speaker  from Kenya.Dholuo is widely spoken among the Luo tribe in Kenya.I also speak and learnt Kiswahili  language  beside being a Kenyan national Language.I love reading History  since it shapes our future, this  made me to pursue it  as a minor subject at my undergraduate level.The uniqueness  of each and every learners needs  and potentials  made  me to pursue Speacial needs education both at undergraduate and masters level.I have been  an educator since the year 2013.


KIJALUO

Nyinga en  Sospeter Aloka, an jaluo mongirore mawuok Kenya. Dholuo en dhok ma iwacho alanda kuom oganda mag Luo ma Kenya. Awacho kendo ne asomo dho Swahili ma en bende dhok ma iwacho Kenya mangima. Ahero somo somo mag weche machon nikech oloso weche manyime. Kuom mano, ne adhi atimo somo mag weche machon kaka somo matin e mbalariany. Pogruok e dwach nyithi sikul kod mich maggi mopogore opogore ne omiyo atimo somo mar puonjo nyithindo manigi ng'ol ma opogore opogore e mbalariany. Ban'ge ne adok amedora e somono e ngadho ma Malo. Asebedo japuonj chakre higa 2013.


KISWAHILI

Jina langu ni Sospeter Aloka,mjaluo halisi kutoka Kenya. Kijaluo kinanenwa Kwa kina miongoni mwa wajaluo nchini Kenya.Mimi nami ninanena Kiswahili na nilisoma Kiswahili kando ya kuwa lugha ya taifa nchini Kenya. Nina henzi kusoma historia kwani inanitayarishia maisha ya usoni. Jambo hili lilinifanya nisomee historia kiwango cha chini ya masomo ya shahada. Utofautiano wa Kila mwanafunzi na mahitaji mbali mbali ya wanafunzi na jitihada zangu, zilinifanya nisomee masomo ya watu walio na ulemavu Kwa kiwango cha shahada ya kwanza na ya pili. Nimekuwa mwalimu tangu mwaka wa 2013Sospeter Aloka
bottom of page